Title
The ultimate ownership of family firms and real earnings management : empirical evidence from ThailandThesis/Dissertations
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมThesis/Dissertations
ธุรกิจลิสซิ่งThesis/Dissertations
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดย่อมThesis/Dissertations
ปัจจัยที่มีผลต่อการประสบความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมภาคการผลิต : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารThesis/Dissertations
การศึกษาแบบแผนและกระบวนการการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่Thesis/Dissertations
อินเดีย : ตลาดที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยArticle
การบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ศึกษาเฉพาะจังหวัดชลบุรีArticle
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพArticle
ผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนวัฒนธรรมการค้าชายแดนภาคเหนือไทยArticle
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุ่นใหม่Article
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ของเจ้าของธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐกรณีศึกษา : พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยArticle
โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญArticle
การประเมินแบรนด์และองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจArticle
เส้นทางสู่ความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของผู้สําเร็จทางอาชีวศึกษากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในยุคเศรษฐกิจแบบใหม่เพี่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสําหรับผู้เรียนรุ่นใหม่Article
รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานีArticle
อิทธิพลนวัตกรรม ธรรมนูญครอบครัว เครือข่ายธุรกิจ ในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัวArticle
ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีArticle
การเป็นเจ้าของกิจการกับทัศนคติต่อความเสี่ยงArticle
โอกาสในการสร้างธุรกิจและการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตกรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Article