Title
4 ข้อในการทำอินโฟกราฟฟิก เพื่อธุรกิจออนไลน์Website/Blog
6 ข้อห้าม สำหรับ INFOGRAPHICS DESIGNWebsite/Blog
ก่อนเริ่มทำ INFOGRAPHIC ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?Website/Blog
INFOGRAPHIC คืออะไรWebsite/Blog
infographic คืออะไร ? นำเสนอข้อมูลผ่านรูปภาพ แบบเข้าใจง่ายWebsite/Blog
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิก วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2Thesis/Dissertations
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพื่ออนาคต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6Thesis/Dissertations
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Thesis/Dissertations
การออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยThesis/Dissertations
ผลการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้งานศิลปกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยThesis/Dissertations
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับอินโฟกราฟิกรายวิชา ส32104 ประวัติศาสตร์สากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Thesis/Dissertations
การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ดตามแนวคิดของซูซูกิ โดยใช้สื่อ อินโฟกราฟิก (Infographic) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Thesis/Dissertations
ผลของการใช้สื่่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชั่น เพื่อการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่Thesis/Dissertations
การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลามที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลกThesis/Dissertations
การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกกิจกรรมควงปากกา เพื่อเสริมสร้างสมาธิและบริหารสมองให้กับวัยรุ่นThesis/Dissertations
การรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายThesis/Dissertations
การสื่อความหมายประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันผ่านอินโฟกราฟิก (infographic) ในรายการ ที่นี่ Thai PBS สถานีโทรทัศน์ Thai PBSThesis/Dissertations
ปัจจัยการออกแบบข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานโดยอินโฟกราฟิกในรูปแบบสื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานThesis/Dissertations
การสื่อสารสุขภาวะในสื่ออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊กแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวThesis/Dissertations
การศึกษาประสิทธิผลของสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกแบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมThesis/Dissertations