Title
การออกแบบอินโฟกราฟิก: เทคนิควิธี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานArticle
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดArticle
การพัฒนาสื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่องถังบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารพักอาศัยArticle
ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Article
ผลการใช้สื่อแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก วิชาการสัมมนาคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)Article
การผลิตสื่อผสมระหว่างอินโฟกราฟิกและแอนิเมชัน 3 มิติ นำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริArticle
อินโฟกราฟิกและการประยุกต์ในงานสุขภาพและเภสัชกรรมArticle
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัสArticle
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก ผลกระทบการเผาอ้อยในพื้นที่ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีArticle
อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557Article
การพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับอินโฟกราฟิกเรื่อง กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรArticle
การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามArticle
เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์Article
การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกการจัดการความรู้ เรื่อง “เขียนโครงร่างงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”Article
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระหว่างสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งและสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหวเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นArticle
สื่ออินโฟกราฟิกกับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19Article
อินโฟกราฟิกกับการออกแบบสื่อการสอนArticle
การออกแบบและการประยุกต์ใช้สื่ออินโฟกราฟิกในปัจจุบันArticle
การออกแบบอินโฟกราฟิกเส้นทางการท่องเที่ยวรถม้าจังหวัดลำปางThesis/Dissertations
ประสิทธิผลของการออกแบบอินโฟกราฟฟิกในการพัฒนาเว็บไซต์Thesis/Dissertations