Title
การออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จํากัดArticle
การใช้อินโฟกราฟิกในการนําเสนอข้อมูลยุคดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยโปรแกรม PiktochartArticle
อินโฟกราฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคการตลาดเชิงเนื้อหาArticle
การออกแบบและการประยุกตใช้สื่ออินโฟกราฟิกในปัจจุบันArticle
การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์Article
คู่มือการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ InfographicsE-Book
คู่มือการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ InfographicE-Book
อินโฟกราฟิกเพื่อผู้บริโภคในยุคการตลาดเชิงเนื้อหา = Infographic for Consumer in the Age of Content MarketingE-Book
สร้างผลงาน infographic อย่างไร…ให้ทันใจผู้บริหารE-Book
เปลี่ยนการสื่อสารของคุณให้ง่ายกว่าด้วย Infographic จากเว็บไซต์ PiktochartE-Book
ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย InfographicsE-Book
การสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อสารสนเทศทางการศึกษาE-Book
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ INFOGRAPHICSE-Book
Infographics DesignE-Book
ผลของการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยบนเว็บโดยใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการคิดต่างกันThesis/Dissertations
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาร่วมกับกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์เพื่อเสริมสร้างการรู้ทางทัศนะและการสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาศิลปศึกษาThesis/Dissertations
THAI PEOPLE’S ATTITUDES TOWARDS INFOGRAPHICS AND TEXTS AS MEANS OF COMMUNICATION FOR SOCIAL CAMPAIGNSThesis/Dissertations
อิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการสื่อสารข้อมูลเชิงซ้อน กรณีศึกษาโครงการ “รู้สู้ flood”Thesis/Dissertations
อิทธิพลของชุดข้อมูลและสีสันต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิกThesis/Dissertations
การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดสำหรับมหาชน เรื่องการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกThesis/Dissertations